John Deere mestmeting

Mineralenmanagement en bemesting

Vereisten en grote uitdagingen komende jaren:

  • Hogere gewasopbrengsten met steeds krappere gebruiksnormen bemesting ?
  • Preciezer bemesten met veel betere benutting van nutriënten in drijfmest
  • Optimalisatie van mineralen balans (op perceelsniveau en plaats-specifiek met GPS)
  • Grotere capaciteit om meer mest in korte periodes uit te rijden
  • Betere documentatie & informatie voor precisie landbouw
  • Directe informatie beschikbaar van werkelijke gehaltes N-P-K in drijfmest
  • Verlaging teeltkosten door besparing op kunstmest per kg ruwvoer / gewas

 

Mestmeting: analyse van mest op gehaltes organische meststoffen

Introductie van John Deere ‘Manure Sensing’. Met dit systeem analyseert u tijdens uw werkzaamheden de mest op de gehaltes organische meststoffen.

De John Deere Organic Nutrient Management (Manure Sensing), die real-time de nutriëntengehaltes meet tijdens het vullen en mestrijden. Hierdoor bent u in staat de mest op basis van de gehaltes meststoffen aan te  brengen, in plaats van m3 /ha. Tijdens de bijeenkomst kon men zien hoe het systeem werkt en wat de mogelijkheden hiervan zijn.

Doel van de techniek is om heterogene vrachten drijfmest zo homogeen mogelijk uit te rijden op bijvoorbeeld akkerbouwgewassen. Bijkomend voordeel van het systeem is dat de gebruiker precies weet hoeveel mineralen zijn uitgereden en hij kan daarop nauwkeurig zijn bijmest hoeveelheden op afstemmen. ‘Doel is uiteindelijk een efficiënter gebruik van mest en besparing op de kunstmestgift.’

 

  • NIRS-technologie

John Deere Manure Sensing meet tijdens het vullen en uitbrengen de gehaltes aan nutriënten (ammonium, totaal stikstof, fosfaat, kalium) en drogestof in drijfmest. Dit wordt gedaan met behulp van de NIRS-technologie.

Bij de dosering kan de bestuurder van de mesttank een streefwaarde voor één nutriënt en een grenswaarde voor de tweede nutriënt ingeven (bijvoorbeeld: N als instelwaarde en grens dosering voor P). Ook is er de mogelijkheid om aanvullende mineralenbemesting uit te voeren op een basis taak-kaart. De NIR-sensor wordt bevestigd op de aanvoerslang tussen de mesttank en de bemester

  • Inzetbaar op alle systemen

Het systeem is inzetbaar op alle systeem, ook sleepslangsystemen. Wanneer de tank wordt getrokken door een John Deere 6-, 7- of 8R, wordt de afgifte geregeld door automatische aanpassing van de rijsnelheid. Voor andere trekkers is handmatige snelheidsregeling mogelijk.

Met deze techniek wordt het mogelijk om de dosering exact en plaatsspecifiek te sturen op basis van de hoeveelheid nutriënten. Doordat tevens bij de oogst van ruwvoergewassen (maïs, gras) de door het gewas onttrokken hoeveelheden nutriënten worden bepaald, ontstaan nieuwe mogelijkheden om de mineralenbalans verder te optimaliseren.

  • Veel hogere precisie

Met dit systeem is het toedienen van drijfmest met een veel hogere precisie mogelijk.  Er komt direct informatie beschikbaar omtrent de gehaltes aan nutriënten tijdens het vullen en uitbrengen van de mest. Problemen door grote variaties aan gehalten tussen verschillende tankladingen en drijfmestputten worden op deze manier compleet gecompenseerd.


 

Voor melkvee bedrijven wordt een volledige documentatie van in- en uitgaande  producten op het bedrijf belangrijker. De HarvestLab technologie helpt loonwerkers de melkveehouder met informatie  om de balans te houden tussen mest en voer.